Domov / Obchodné podmienky
Kategórie
Výrobcovia
Novinky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Kontaktná adresa pre zasielanie reklamácií a miesto spätného odberu zásielok​

Názov: KIM Group s.r.o. - depo Zásilkovňa

Kontaktná adresa: Kopčianska 39, Bratislava, 851 01
Telefón: +421 944 290 969
Email: info@kimgroup.sk

Prevádzková doba: Po-Pi, od 9h – 18h

 

 

Postup pre zaslanie reklamácie alebo vrátenia tovaru do 14 dní bez udania dôvodu:

 

a) Tovar môžete odovzdať na ktoromkoľvek najbližšom podacím mieste Zásilkovna:

https://www.zasilkovna.cz/pobocky?country=sk&do=Toggle

 

tovar musí byť zabalený v nepriehľadnom balení a opatrené štítkom.

 

b) Tovar môžete zaslať poštou či iným miestnym dopravcom na spätnú adresu

KIM Group s.r.o. Kopčianska 39 851 01 Bratislava.

 

Zásielku so štítkom je nutné zabaliť do nepriehľadnej fólie alebo ďalšieho nepriehľadného balenia.

Dôležité upozornenie: zásielky nie je možné odosielať na dobierku!

V takom prípade nebude zásielka z našej strany prevzatá.

 

 

Ako získam štítok na odoslanie balíčka?​

 

Stačí zadať na tejto adrese: https://www.zasilkovna.cz/zpetna-zasilka/sx7J5T9nkf

prepravné číslo balíka, ktorý chcete reklamovať alebo vrátiť a systém Vám štítok vygeneruje, potom stačí len vytlačiť a nalepiť na balík. 
2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Informácie o akceptovaných spôsoboch platby sú uvedené na našich stránkach.


Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru v prípade zistenia, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

 

  

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri jednotlivom tovare neuvádza inú dodaciu lehotu. Ak je tovar uvedený „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri preberaní čo najskôr prekontroloval.

 

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad a potvrdenie odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak o to požiada kupujúci, predávajúci mu v písomnej forme potvrdí, v akom rozsahu a na akú dobu trvajú jeho povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci právo na nich uplatniť.


Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10,- Kč, maximálne však 300,- Kč. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Predajca je oprávnený náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutnej výške voči kupujúcemu započítať na výťažok z predaja.

 

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

 

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

 

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to v prospech bankového účtu, ktorého číslo bude predávajúcemu poskytnuté kupujúcim. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade zakúpenia tovaru na IČO nemožno v rámci 14 dennej lehoty požadovať vrátenie peňazí. Na základe dohody s predávajúcim je možné vykonať iba výmenu za rovnaký tovar, popr. za iný tovar v rovnakej cene.

 

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je so zakúpeným tovarom dodaný aj súvisiaci tovar s fakturovanou cenou 0,1 € vrátane DPH, je kúpna zmluva medzi KIM Group s.r.o. a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, je spotrebiteľ povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiaci poskytnutý tovar. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má KIM Group s.r.o. právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

 

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

 

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo v prípade zmlúv na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

 

 
5. Práva a povinnosti z chybného plenenia
 
Akosť pri preberaní

Ak má prebraný tovar nedostatky (napr. nemá zjednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo zjednanému účelu, nie je kompletné, neodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo akosť neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o chyby tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.

 

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe chyby neúmerné (najmä ak nie je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo nového komponentu bez chýb, ak sa chyba týka iba tejto súčasti.


Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

 

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

 

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

 

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej bola dohodnutá nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu .

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade je záručná doba stanovená na 12 mesiacov. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).


Zákonné práva z chýb

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

 

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa jedná o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

 

• odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;

• bezplatné odstránenie chyby opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

 

Pri chybe, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa jedná o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej chyby po oprave opakovane (tretia reklamácia kvôli rovnakej chybe alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

 

Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

 
 
6. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

 

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu aké právo si zvolil pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

 

Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia chyby, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

Ak predávajúci odmietne odstrániť chybu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

 

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o vybavení reklamácie podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

 

Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 
7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) / zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z. z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný aké údaje o ňom predávajúci eviduje a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je KIM Group s.r.o. IČ 27402991 so sídlom Radošovická 4 Praha 10 Strašnice
(Ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Radošovická 4 Praha 10 Strašnice
email: info@kim-group.com
telefón: 777 752 640

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi povereníka sú: Robert Oblička 777 752640

II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania údajov
1. Správca uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby.
2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, pomocou antivírusových programov, zálohovanie, zabezpečenie dátových úložísk.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

8. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.


Dozor nad dodržovaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) /zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa (doplnený zákonom č. 199/2014 Z.z.), v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

9. Kontaktné údaje predávajúceho 

Názov: KIM Group s.r.o.
Sídlo/bydlisko: Radošovická 996/4, Praha 10, 100 00
IČ: 27402991
Zapísaný: r. 2005
Telefón: +421 944 290 969
Email: info@kimgroup.sk
Kontaktná adresa: Radošovická 996/4, Praha 10, 100 00
Prevádzková doba: Po-Pi, od 9h – 17h