Domov / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Kontaktné údaje predávajúceho 

Názov: KIM Group s.r.o.
Sídlo/bydlisko: Radošovická 996/4, Praha 10, 100 00
IČ: 27402991
Zapísaný: r. 2005
Telefón: +420 777 752 760
Email: info@kim-group.com
Kontaktná adresa: Radošovická 996/4, Praha 10, 100 00
Prevádzková doba: Po-Pi, od 9h – 17h

 
2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Informácie o akceptovaných spôsoboch platby sú uvedené na našich stránkach.


Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru v prípade zistenia, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

 

  

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri jednotlivom tovare neuvádza inú dodaciu lehotu. Ak je tovar uvedený „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri preberaní čo najskôr prekontroloval.

 

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad a potvrdenie odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak o to požiada kupujúci, predávajúci mu v písomnej forme potvrdí, v akom rozsahu a na akú dobu trvajú jeho povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci právo na nich uplatniť.


Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10,- Kč, maximálne však 300,- Kč. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Predajca je oprávnený náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutnej výške voči kupujúcemu započítať na výťažok z predaja.

 

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia či prevedenia platby. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14-dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.


Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne odpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Pokiaľ predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru ponúka niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci.

 

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú čiastku.


Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu bez závislosti na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha skaze, na tovar, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo tovar vybraný z uzatvoreného obalu, ktorý z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť; pri dodávke zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, u ktorých kupujúci poruší ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určitom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

 

 
5. Práva a povinnosti z chybného plenenia
 
Akosť pri preberaní

Ak má prebraný tovar nedostatky (napr. nemá zjednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo zjednanému účelu, nie je kompletné, neodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo akosť neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o chyby tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.

 

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe chyby neúmerné (najmä ak nie je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo nového komponentu bez chýb, ak sa chyba týka iba tejto súčasti.


Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

 

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

 

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

 

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej bola dohodnutá nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu .


Zákonné práva z chýb

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

 

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa jedná o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

 

• odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;

• bezplatné odstránenie chyby opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

 

Pri chybe, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa jedná o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej chyby po oprave opakovane (tretia reklamácia kvôli rovnakej chybe alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

 

Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

 
 
6. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

 

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu aké právo si zvolil pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

 

Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia chyby, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

Ak predávajúci odmietne odstrániť chybu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

 

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o vybavení reklamácie podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

 

Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 
7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) / zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z. z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný aké údaje o ňom predávajúci eviduje a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

 

8. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.


Dozor nad dodržovaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) /zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa (doplnený zákonom č. 199/2014 Z.z.), v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).